Bahan Sermon Evanggelium- Minggu, 06 Juni 2010

UNANG HALUPAHON JAHOWA

EV : 5 Musa 6 : 10 – 15

I. PATUJOLO

1.   Buku 5 Musa on ( Indo: Ulangan ), marisihon angka pidato ni si Musa tu bangso Israel andorang so mamasuhi huta bagabaga Kanaan. Molo dirongkom adong opat na ringkot idaonta sian Buku 5 Musa on, ima :

  1. Hata sipaingot ni si Musa tu bangso i, asa ingot nasida di pambahenan ni Debata na songkal jala na balga i, ima paruarhon nasida sian parhatobanan Misir, dohot na marmudumudu nasida mangalaosi halongonan. Alani i ingkon ingot nasida tu Debata Jahowa, unduk, serep jala satia tu Debata.
  2. Dipaingot si Musa muse bangso i di Patik na sampulu i, laho mangondolhon asa dipatuduhon bangso i ngolu na badia jala marhadaulaton holan tu Debata sambing.
  3. Diparata jala dipatajom si Musa muse tu bangso i, taringot tu padan na binahen ni Debata tu nasida. Asa rade nasida paimbaru diri jala rade manggohi angka na pinangido ni Debata ima ngolu habadiaon.
  4. Ditodo do si Josua manggotihon si Musa manguduti ulaon manguluhon bangso i laho manggohi parsuruon ni Debata ima mamasuhi huta bagabaga.

2.   Impola ni Buku 5 Musa on ima : Jahowa Debata paluahon bangsoNa huhut mamasumasu nasida. Alani i ndang boi lupa bangso i. Ingkon satia do nasida tu Debata, asa mangolu nasida jala tongtong sai dapotan pasupasu. Ayat na tarbarita di Buku 5 Musa on ima: ’Tangihon ma, ale Israel, anggo Jahowa Debatanta i, Jahowa Sasadasa do. Jala ingkon haholonganmu Jahowa, Debatam sian nasa roham dohot sian nasa ateatem dohot sian nasa gogom. Jala ingkon parateatehononmu luhut hata on, angka na hutonahon tu ho sadarion (6:4-6).

II. HATORANGAN NI AYAT

1. Singkop, godang, balga huhut angka nauli na denggan do diparade Debata tu bangsoNa.

Di ayat 10 dohot 11, jojor jala torang do dipabotohon si Musa tu bangso i songon dalan paingothon jala manjagahon roha ni bangso i, molo dung bongot nasida tu huta Kanaan. Mangihuthon hata ni Debata tu si Musa jala ido na pinasahat ni si Musa tu bangso i, nunga diparade Debata di nasida angka na ringkot i, molo dung bongot nasida tu Kanaan. Singkop do pasupasu ni Debata sijalahan jala sidapothononnasida di huta bagabaga i. Dilehon Debata do tu nasida tano, huta angka na bolon dohot na denggan. Tole angka bagas nauli jala na denggan na  marragamragam, dohot sumur, porlak anggur dohot hau Jetun, sahat tu sipanganon nasida disarihon Debata. Molo songon on Debata manarihon tu jolo di ngolu ni bangsoNa, tontu tu hita sinuaeng pe masa do on. Sangkap nauli na denggan do dilehon Debata tu angka na satia tu Ibana, ndada sangkap hamagoan. ”Ai nunga tangkas huboto sangkap angka na husangkapi taringot tu hamu, ninna Jahowa, sangkap hasonangan do tahe ndada tu hamagoan, asa ahu mangalehon tu hamu ujung na hinalungunhonmuna” – Jer. 29:11. Dao jumolo Debata mamingkirhon angka na ringkot di hita. Dao dumenggan Debata manarihon na ringkot tu angka na porsea. Dao sumingkop Debata patureturehon angka na porlu di angka na porsea. Dao gumogo Debata mangurupi angka na porsea i sian gogona sandiri dohot hagogoon ni portibi on. Sada do hata hinsuna ima, molo itahaholongi Jahowa, Debata sian nasa roha dohot sian nasa ateate dohot sian nasa gogo, huhut mamparateatehon sude angka hataNa (6:5-6). Molo masa do on di ngolu ni angka na porsea, ndang pola be ganggu ibana di ngolu siganup ari dohot ngolu tu joloan ni ari. Nda Debata do na jumadihon angka jolma, tontu Debata do na sari di jolma i. Boha muse ma tu angka na satia i. Gari amporik na marasam dua benggol ndang dihalupahon Debata, ba lam ma na porsea i?

2. Marngolu di bagasan habadiaon.

Dung torang dipatolhas si Musa songon i ma balga ni panarihonon ni Debata tu bangsoNa. Dipatihi si Musa ma nasida, asa badia ngolu nasida. Adong 5 pangalaho na ingkon patupaon ni bangso i molo bongot nasida tu huta bagabaga, ima:

1. Manjagahon diri (berhati-hati)

Molo didok manjagahon diri na marlapatan asa unang sarombang hita dohot angka hajahaton na dihumaliang hita. Ingkon tong boi ni pasisi angka ulaon na mambahen ramun roha nang diri. Ndang na mandok mandao ma sian parsaoran. Alai asa unang gabe sarombang dohot pangalaho portibi. Ndang manumannuman angka na masa, hape ulaon dosa do jala gok hajahaton. Alai, dibagasan roha boi manjagahon asa unang tartait roha tu hagiot ni daging.

2. Unang mangalupahon Jahowa.

Dos do pandohan on, ’lupa kacang akan kulitnya’. Unang ma nian tahalupahon angka pambahenan ni Debata na tu hita. Angka dia ma i, sude angka na tahangoluhon i, na sian Debata do i. Ndang adong na ro sian dirinta i, manang pinarbuehon ni portibi on, na ro sian Debata do saluhut na adong di portibi on, nang ngolunta pe. Alani i, mansai koras do sasintongna hata on tu angka na manghalupahon Debata. Dohonon do na manghalupahon Debata molo so Ibana be tapangasahon jala tapatujolo di sude ngolunta. Dohonon do manghalupahon Debata molo so taparsangapi Ibana marhite ngolu na marhabadiaon. Dohonon do na manghalupahon Debata molo so mandok mauliate hita tu Ibana sian unduk dohot serep ni roha.

3. Biar mida Jahowa jala huhut mangoloi Ibana.

Hataridaan ni biar mida Jahowa na parjolo ima, biar rohana mangulahon dosa, mangulahon hajahaton dohot haurahon dohot haramunon. Napaduahon, biar mida Jahowa, ima di rohana tubu jala sai marsigorgor roha na sai patupahon ulaon na denggan, parange na denggan, pingkiran na denggan, hata na denggan na so matubu bada, dohot parsaoran na uli na denggan. Jala sasude na on songon tanda pangoloion tu Debata.

4. Maruari

Di pangoloion nasida tu Debata naeng ma nian hot parange ni bangso i so mubauba. Ingkon maruari manang marpadan nasida dompak Goar ni Debata, naso jadi nasida maninggalhon jala mansoadahon Debata. Ringkot do adong komitment pribadi, keluarga, huria nang bangso maradophon Debata, asa tarida parsitutuonta mangoloi Debata.

5. Unang mangoloi debata sileban.

Angka dia do debata sileban di partingkian sinuaeng on? Mansai ragam do. Boi do arta, hasangapon, hepeng, gogo, jabatan, huaso, hagiot ni daging dohot gogo ni iba sandiri, dna. Alai boi do gabe parhitean sude na ginoaran i, molo dipeakhon tu toru ni huaso ni Debata, gabe pasangaphon dohot pujipujian di Debata. . Tardok na mangoloi debata sileban do molo tumimbo holong ni rohana tu angka na asing sian tu DEBATA. Tardok na manggana debata sileban do molo tumimbo pos ni rohana tu angka na asing sian tu DEBATA. Tardok na manggana debata sileban do molo tumimbo panghirimona tu angka na asing sian tu DEBATA. Jala  tardok na manggana debata sileban do molo tumimbo haporseaona tu angka na asing sian tu DEBATA.

3. Dipinsang maon angka na mangalupahon Debata.

Patubuhon parsitutuon di roha ni bangso i, dipatolhas si Musa do boha Debata tarrimas di angka na so satia jala na mangalupahon pambahenan ni Debata. Dipatumpol si Musa do ia Debata, Debata parrimas do. Asa marhite lumbalumba on, gabe moru ma halembaon ni bangso i alai lam tu timbona ma parningotan nasida di sude pambahenan ni Debata. Ringkot do molo tongtong taingot ia Debata i, Debata parrimas do di angka siulahon dosa dohot hajahaton. Debata parrimas di angka na so pasangaphon Goarna na Badia i. Alai, unang gabe baliksa, gabe ndang ro hita mandapothon ibana ala ni biarta tu Debata.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s